Bekijk zeker de algemene voorwaarden

Als u nog bepaalde specifieke vragen zou hebben over de manier van werken van Groovy Dogs, dan kunt u best de algemene voorwaarden voor België en daarbuiten eens doorbladeren. Wij hebben geen geheimen voor onze klanten.

Algemene voorwaarden voor internetverkoop

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. U heeft tevens de mogelijkheid onze Algemene Voorwaarden af te drukken (zie onderaan deze pagina).

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Groovy Dogs, merknaam van Anne-France Lutke-Schipholt, hierna ‘Groovy Dogs’,

Rue Croix ou Pile 2

7912 Saint-Sauveur

BTW  BE 0670.680.269

Tel. +32 488 93 30 80

E-mail: info@groovydogs.be

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door ‘Groovy Dogs’ aan eindgebruikers en dit op grondgebied België en Nederland. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. ‘Groovy Dogs’ kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

‘Groovy Dogs’ is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederlandgelegen is. De overeenkomst kan enkel  gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in deze taal gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij deze taal niet voldoende beheerst om de niet toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Dendermonde is bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.groovydogs.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail dat de bestelling in behandeling werd genomen, is de koop gesloten. ‘Groovy Dogs’ behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan ‘Groovy Dogs’ weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitname van de goederen.

5. PRIJZEN & EVENTUELE FOUTEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale levering- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen rechtstreeks in een streng beveiligde internetomgeving.

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

  • Overschrijving
  • PayPal
  • IDEAL
  • Creditcards (Via Paypal)
  • Bancontact / Mister Cash

Groovy Dogs streeft er naar om klanten van een optimale mix van betaalmethoden te voorzien. Onze partner voor het afhandelen van betalingen is MOLLIE BV. Betrouwbaarheid is bij online transacties het belangrijkste aspect. Met dit gegeven als uitgangspunt gebruikt MOLLIE BV de modernste beveiliging- en encryptiemogelijkheden (elektronisch versleutelen van data). Zo word je beschermd tegen online fraude.

7. LEVERING

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd. Ingeval bv. levering in een appartementsgebouw wordt de levering op het gelijkvloers aangemeld.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de geplande leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

8. OPMERKINGEN LEVERING

Indien de verpakking van de door ons geleverde goederen tijdens het transport werd beschadigd, dient dit schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.

Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn(*), niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden(**) binnen de 48 uur na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

(*) Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn én de bijhorende omverpakking bij levering was beschadigd, dient u dit laatste duidelijk aan te geven wanneer u uw klacht bij Groovy Dogs registreert.

(**) Zie ‘9. Retourneren en/of omruilen’

9. RETOURNEREN EN/OF OMRUILEN

Aansluitend op uw eventuele klacht bij/na levering (zie ‘8. Opmerkingen Levering) willen wij u graag zo goed mogelijk verder helpen. Omdat wij ‘dienst na verkoop’ hoog in het vaandel dragen, hebben wij geïnvesteerd in een geautomatiseerde RMA procedure (‘Return Merchandise Authorization’), waarbij goederen naar ons kunnen worden teruggestuurd na akkoord van Groovy Dogs.

Vanaf de ‘Mijn Account‘ pagina (Homepagina > Mijn Account) kan u een RMA-aanvraag opmaken.

Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u verzaakt aan uw aankoop(*) (zie ’10. Recht van Verzaking), dient het product, vergezeld van een goedgekeurde RMA-aanvraag, teruggestuurd te worden naar Groovy Dogs’, Rue Croix ou Pile 2, 7912 Saint-Sauveur (België). Afhankelijk van de reden van retour, ruilen we het artikel (de artikelen), of betalen we de door u betaalde prijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd(**) is aangekomen, dient het product, vergezeld van een goedgekeurde RMA-aanvraag, teruggestuurd te worden naar Groovy Dogs’, Rue Croix ou Pile 2, 7912 Saint-Sauveur (België). Er zal u kosteloos een nieuw exemplaar worden opgestuurd.

(*) en (**) De klant is in alle gevallen verantwoordelijk voor het terugzenden van de goederen en de bijhorende kosten. Deze kunnen desgewenst tijdens de kantooruren door de klant worden afgegeven bij Groovy Dogs’, Rue Croix ou Pile 2, 7912 Saint-Sauveur (België)

(*) en (**) Enkel indien het artikel beschadigd was bij levering of indien Groovy Dogs foutief leverde (ander(e) kleur/maat/product) kan de klant aanspraak maken op recuperatie van betaalde verzendingskosten.

10. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Groovy Dogs, Rue Croix ou Pile 2, 7912 Saint-Sauveur (België).

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal ‘Groovy Dogs’ de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

11. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

12. GARANTIE

Als Groovy Dogs klant kan u zich (mits het vertonen van een geldig aankoopbewijs of factuur) beroepen op een garantieperiode van 24 maand, dit op defecten toe te schrijven aan productie- of materiële gebreken. De garantieperiode start op factuurdatum (aankoopbewijs), tenzij anders vermeld.

Eveneens conform de wettelijke bepalingen geldt het volgende: indien het probleem zich voordoet na de eerste 6 maanden na de levering, dan moet de koper aantonen dat het probleem al bestond op het ogenblik van de levering.

Gebreken, die werden veroorzaakt door een ongeval, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of slijtage zijn niet gedekt door de garantie. Garantie vervalt volledig indien het product enige sporen van tandafdruk of kauwplekken vertoont, met uitzondering van de West Paw Design Zogoflex collectie(*).

(*) Voor West Paw Design’s ZogoFlex speelgoed geldt éénmalige vervangingsgarantie, dit enkel indien er duidelijk een stuk is afgebeten.